Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Onder leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan de onderneming, die zelf interieurartikelen te koop aanbiedt, verkoopt, levert en factureert op eigen naam en voor eigen rekening.
 2. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere afnemer, die met een leverancier als onder lid 1 genoemd een overeenkomst aangaat of wil aangaan terzake van door de leverancier aangeboden interieurartikelen.

Artikel 2. IDENTITEIT VAN DE LEVERANCIER

Interiordirect.nl is onderdeel van Roburn bv. Roburn bv is kantoorhoudend aan de Planetenlaan 31, 9405 PA Assen. Telefoon: +31 592 252010. E-mail: info@interiordirect.nl. KVK Meppel 08047832. BTW nr.: NL8043.88.337B01.

Artikel 3. GELDIGHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop gesloten door leverancier. De afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de inhoud van deze voorwaarden en de geldigheid, zodra de leverancier hem hiervan één maal in kennis heeft gesteld. Deze voorwaarden zullen alsdan tevens voor alle volgende overeenkomsten gelden.
 2. Voorwaarden van de zijde van de afnemer worden uitdrukkelijk afgewezen, voor zover deze strijdig zijn met deze voorwaarden en niet expliciet door de leverancier worden aanvaard. Uitvoering van de leverancier van een order, die de afnemer onder eigen voorwaarden heeft geplaatst, houdt nooit een automatische aanvaarding van deze afnemersvoorwaarden in.

Artikel 4. OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet anders is bepaald, zijn vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven hebben offertes een maximale geldigheidsduur van vier weken.

Artikel 5. OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de leverancier is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Indien een koopovereenkomst door de afnemer wordt geannuleerd, zal de leverancier, indien de annulering door hem wordt aanvaard, aan de afnemer een vergoeding kunnen berekenen van 10% van het orderbedrag, tenzij de leverancier kan aantonen, dat zijn schade door de annulering groter is dan dit bedrag, in welk geval de afnemer de werkelijke schade moet vergoeden.

Artikel 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde goederen blijven het eigendom van de leverancier, zolang de afnemer niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen terzake van de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.

Tevens verkrijgt of behoudt de leverancier het eigendom van alle andere door hem geleverde goederen, alsmede van de goederen, waarop het eigendomsrecht van de leverancier verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze, zolang de afnemer niet volledig aan zijn (betalings) verplichtingen jegens hem heeft voldaan.

 1. Zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier niet nakomt, worden alle vorderingen van de leverancier terstond en ten volle opeisbaar en is de leverancier bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

Artikel 7. HERROEPINGSRECHT

 1. De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de leverancier
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan de leverancier. De afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 5. De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.
 7. De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8. VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de leverancier hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9. VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER BIJ HERROEPING

 1. Als de leverancier de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De leverancier vergoedt alle betalingen van de afnemer, inclusief eventuele leveringskosten door de leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem het product heeft geretourneerd of wanneer de leverancier het product retour heeft ontvangen.
 3. De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.
 4. Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De leverancier kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer.
 2. Artikelen waarvan duidelijk is dat deze in gebruik zijn geweest worden niet retour genomen.

Artikel 11. LEVERTIJD

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de opgegeven levertijd geen fatale termijn. De leverancier zal zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd houden, maar hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
 2. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is afgesproken, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, zijn de voor de afnemer uit de overschrijding van de levertijd voortvloeiende gevolgen voor rekening van de leverancier. De leverancier is evenwel gerechtigd binnen twee weken na het plaatsen van de order schriftelijk aan de afnemer een nieuwe leveringsdatum op te geven.
 3. In alle andere gevallen heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van de levertijd de leverancier te sommeren te leveren binnen een termijn, die gelijk is aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. TRANSPORT

 1. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van de leverancier of in zijn opdracht werkende expediteurs, dan reizen de goederen tot het moment van levering voor risico van de leverancier.
 2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de afnemer, zelfs indien uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken.
 3. Alle goederen worden voor rekening van de afnemer vervoerd, tenzij de vrachtkosten uitdrukkelijk in de prijs zijn ingecalculeerd.
 4. Bij inhuizen dienen alle goederen via de vaste trap naar boven te kunnen. Huren verhuislift en bijkomende kosten zijn voor rekening en risico afnemer.
 5. Wanneer een afnemer weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten van vracht, opslag e.d. voor zijn rekening.
 6. Alle goederen dienen door de afnemer bij ontvangst te worden gecontroleerd op transportschade. Eventuele schade dient te worden vermeld op de vrachtbrief alvorens deze wordt afgetekend. Transportschades dienen per omgaande gemeld te worden bij de leverancier.

Artikel 13. RECLAMES

 1. Eventuele reclames terzake van gebreken in de levering dienen binnen één jaar na levering der goederen ter kennis van de leverancier te worden gebracht. Deze kennisgeving dient terstond te geschieden, zodra het gebrek door de afnemer is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de afnemer de goederen terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
 2. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming van de leverancier, kan de afnemer de goederen eerst retourneren na schriftelijke akkoordverklaring van de leverancier. Indien de leverancier niet binnen twee weken na een schriftelijk verzoek daartoe van de afnemer reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de retournering. Ingeval de leverancier zich niet akkoord verklaart, dient hij zijn weigering te beargumenteren.

Artikel 14. GARANTIE

 1. De leverancier verleent voor de door hem geleverde goederen jegens de afnemer garantie, voorzover het betreft aan de leverancier toe te rekenen gebreken, die bij normaal gebruik optreden, gedurende drie jaar, in die zin, dat de kosten van herstel of vervanging met inbegrip van de vracht binnen Nederland tijdens het eerste jaar na levering geheel, tijdens het tweede jaar voor twee-derde en tijdens het derde jaar voor één-derde voor rekening van de leverancier komen. Vorenbedoelde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van de goederen heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.
 1. Indien de te leveren goederen afkomstig zijn van een land buiten Nederland, is de leverancier gerechtigd een afwijkende garantieregeling te geven. Deze regeling zal dan uitdrukkelijk aan de afnemer worden meegedeeld.

Artikel 15. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

Indien de leverancier door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard, in de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren. De leverancier dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de afnemer.

Artikel 16. BETALING

 1. Alle betalingen dienen netto-contant zonder enige verrekening te geschieden bij het plaatsen van de order. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling is ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de leveringsdatum als factuurdatum.
 2. Vanaf het ogenblik, dat de betaling moet zijn geschied, is de afnemer bij niet-betaling een rentevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 3. De afnemer is verplicht tot het betalen van alle kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan een procedure, in verband met het niet-nakomen van de afnemer van enige verplichting jegens de leverancier.

Artikel 17. GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de leverancier en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. PRIVACY

Alle gegevens van de afnemer worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Artikel 19. OVERIG

Deze site is met de grootst mogelijke zorg tot stand gebracht. Schade, in iedere vorm, direct en of indirect, ontstaan en of voortvloeiend uit gebruik van deze site wordt niet aanvaard. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan grafische afbeeldingen en of teksten van deze site te bewerken, openbaar te maken en of in vorm van kopie te verveelvoudigen. De afnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden op het moment van het plaatsen van een order.